УСТАВ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ АГРОНОМИ“

(Приет на Учредително събрание, състояло се на 07.03.2024 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Сдружение „Национална асоциация на професионалните агрономи“ е национална отраслова организация в отрасъл земеделие, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейност в частна полза, учредено съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо обединение, създадено да представлява и защитава интересите на неговите членове.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е „Национална асоциация на професионалните агрономи”.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с данни за седалището, адреса на управление и единния идентификационен код (ЕИК) се поставят на всички документи на сдружението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. Видин, ул. Екзарх Антим
I No 3, ет. 1, ап. 2.

ЦЕЛИ

Чл.4. Целите на сдружението са:

 1. създаване и утвърждаване на модерни научно професионални отношения в земеделието, базирани на постиженията на науката и техниката;
 2. представителство и защита на браншовите и професионални интереси на членовете на сдружението;
 3. активно и ефективно стимулиране на членовете на асоциацията за тяхното професионално развитие и усъвършенстване;
 4. стимулиране индивидуалния просперитет на всеки член на сдружението;
 5. изследване и анализиране на проблемите на агрономите;
 6. усъвършенстване на принципите и механизмите на действащата в страната нормативна уредба.

2

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. участие на отраслово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;
 2. участие в определянето и провеждането на държавната политика в отрасъла земеделие и в процеса на хармонизация на българското законодателство, регулиращо обществените отношения в отрасъла земеделие;
 3. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на отрасъла земеделие и агрономическите практики;
 4. изготвяне годишни доклади за състоянието на отрасъла земеделие и подготвяне на стратегии за развитието му, които да се предоставят на компетентните държавни органи;
 5. организиране и провеждане на научно-практически форуми по проблемите на отрасъла земеделие;
 6. разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове, школи и други подобни форуми;
 7. съдействие на членовете на сдружението за развитие на тяхната дейност, чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за инвестиционни процеси, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови
  връзки, подпомагане при стандартизирането и сертифицирането, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
 8. набиране и предоставяне на стопанска, научно-техническа, производствена, технологична и пазарна информация на членовете на сдружението за подпомагане на тяхната дейност;
 9. съдействие за спазването на етиката и морала на професионалния агроном и правилата за лоялно отношение към отрасъл земеделие;
 10. съдействие за повишаване на професионалното равнище и квалификацията на заетите в агрономията, за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста работна среда;
 11. изграждане и поддържане на специализирана информационно-статистическа база данни за състоянието на отрасъла земеделие и водене на регистър на професионалните агрономи членуващи в асоциацията;
 12. поддържане на поименни списъци на експерти със специални познания в различни области на агрономията, в услуга на своите членове;
 13. организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация и издаване на документи за професионална правоспособност, съгласно действащото законодателство.
 14. участие в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в отрасъла земеделие;
 15. разработване на предписания в отрасъла земеделие за добра производствена практика; оказване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в професионалната агрономия и защитаване на членовете на асоциацията;
 16. взаимодействие с компетентните държавни органи и неправителствени организации;
 17. сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина, и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 18. участие в национални и международни проекти и програми.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.6.(1) Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на целите си, определени в Устава.
(2) Сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, а именно: всякакъв вид търговска дейност, незабранена отзакона, при условие, че същата е свързана с целите на сдружението и приходите от нея се изразходват изцяло за постигането им.
(3) Сдружението не разпределя печалба и използва приходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането на определените в този Устав цели.

ЧЛЕНСТВО
Чл.7.(1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Членове могат да бъдат само агрономи, които притежават безсрочен сертификат по чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 83 от Закона за защита на растенията, който се предоставя до 30 календарни дни след заявката за членство.
(3) Членовете на сдружението запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.
Чл.8.(1) Нов член се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена до него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на сдружението.
(2) Управителният съвет разглежда молбата и взима решение по нея на първото си заседание след постъпването й. Приемането на нов член става с явно гласуване с обикновено мнозинство. Решението се съобщава писмено на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.


Чл.9. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в работата на Общото събрание;
 2. чрез участието си в Общото събрание да осъществява контрол върху работата на останалите органи на сдружението;
 3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 4. да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на сдружението;
 5. да се ползва от услугите, предоставяни от сдружението;
 6. да участва в мероприятия, организирани от сдружението;
 7. по пълномощие да представлява сдружението на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;
 8. да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на сдружението;
 9. свободно да излага вижданията си и да прави предложения за предприемане на конкретни мерки и инициативи от страна на сдружението в защита на интересите му;
 10. да търси съдействието и помощта на сдружението при осъществяването на неговата
 11. стопанска дейност;
 12. да оспорва решенията на органите на сдружението по предвидения в този Устав ред.
  Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:
 13. да спазва Устава и другите вътрешни правила на сдружението;
 14. да работи за постигане на целите на сдружението и за издигането на неговия обществен авторитет;
 15. редовно да плаща членския си внос, в размер на 120 лева годишно, като плащането се извършва наведнъж до 1 април на текущата година за вече утвърдени членове, а за новоприети членове – до 30 календарни дни след приемането им за членове на сдружението.
  Членският внос е за календарна година и не зависи от дата на приемане като член на сдружението.
 16. да изпълнява решенията на органите на управление на Асоциацията.
  Чл.11. Членските права и задължения не могат да бъдат прехвърлени на други лица.
  Чл.12. Членството се прекратява:
 17. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
 18. с изключване на члена;
 19. с прекратяване на сдружението;
 20. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 21. при отпадане.
  Чл.13.(1) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Изключване не може да се наложи, ако члена не е бил поканен да даде обяснения пред Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

(2) Отпадане на членство е налице при невнасяне на членски вноски, дезинтересиране от целите и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
Чл.14. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски вноски не се възстановяват от сдружението.

ОРГАНИ

Чл.15. Органи на сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател;
 4. Контролен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.16. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Чл.17.(1) Общото събрание има следните правомощия:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния и на Контролния съвет, и определя броя им;
 4. избира и освобождава Председателя;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет;
 11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 12. взема и други решения, предоставени в неговата компетентност от закона или предвидени в Устава.
  (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
  (3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член или орган на сдружението, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
  Чл.18.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
  (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението – извънредно Общо събрание. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи
  писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
  (3) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часът и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква.
  (4) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението и се изпраща по електронната поща на всеки един член, най-малко един месец преди насрочения ден.
  Чл.19.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите
  членове.
  (2) Общото събрание се открива от Председателя, който предлага избор на председателстващ, секретар и преброители на гласовете.

(3) Събранието се ръководи от председателстващия. Секретарят изготвя протокол, който се подписва от него и от председателстващия.
(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателстващия и секретаря на Общото събрание.
Чл.20.(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
  (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
  Чл.21.(1) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.
  (2) Решенията на Общото събрание по чл.17. (1), т.1 и т.6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
  (3) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.22.(1) Управителният съвет се състои 5 лица – членове на сдружението.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.
Чл.23. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на закона и Устава;
 3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;
 6. приема и изключва членове;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.Чл.24.(1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 6
  (шест) месеца.

(2) Заседанията на Управителният съвет се свикват и ръководят от Председателя. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако той не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(4) Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана или с покана, изпратена по електронната поща до членовете на Управителния съвет.
Чл.25.(1) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия
заседанието.
(3) Решенията се взимат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и решенията по чл.23, т.2 и т.5 от Устава – с мнозинство от всички членове.
(4) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя и лицето, изготвило протокола.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички
членове на Управителния съвет.
(6) Решенията на Управителния съвет, взети в противоречие със закона, Устава или решения на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на сдружението в едномесечен срок от узнаването,
но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ


Чл.26.(1) Сдружението се представлява от Председател.
(2) Председателят е член на Управителния съвет и се избира от Общото събрание с мандат, съвпадащ с мандата на Управителния съвет.
(3) Председателят може да бъде преизбиран без ограничение. До избирането на нов Председател старият продължава да изпълнява своите функции.
Чл.27.(1) Председателят има следните правомощия:

 1. осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет на сдружението;
 2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
 3. представлява сдружението пред държавата, нейните органи и съдебните власти, както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина;
 4. осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на сдружението;
 5. утвърждава щата и назначава служителите на сдружението.

(2) При отсъствие на Председателя или при негова обективна невъзможност, функциите му се изпълняват от определен от Управителния съвет негов член.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.28.(1) Контролният съвет е специализиран контролен орган на сдружението, който се състои от 3 (трима) членове на сдружението, избрани от Общото събрание за срок от 2 (две) години. Контролният съвет избира председател от своя състав, като той участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

(2) Контролният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 6 (шест) месеца.
(3) Контролният съвет има следните правомощия:

 1. контролира спазването на Устава и следи за законосъобразността на решенията на ръководните органи на сдружението;
 2. контролира опазването на имуществото на сдружението;
 3. дава заключение по годишния финансов отчет и по изпълнението на бюджета на сдружението;
 4. проверява финансовата дейност и счетоводната отчетност, като информира Управителния съвет и се отчита пряко пред Общото събрание;
 5. следи за изпълнението на бюджета за текущата година.

ИМУЩЕСТВО

Чл.29. Имуществото на сдружението се състои от парични средства, ценни книжа, права на собственост върху движими и недвижими вещи, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания и всякакви други имуществени права, регламентирани от закона.
Чл.30. Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, членски внос, дарения, спонсорство, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, средства, отпуснати от български и чуждестранни организации по проекти и програми, свързани с дейността на сдружението, финансиране от държавата при условия и ред, определени в ЗЮЛНЦ и други нормативни актове, авторски и сродни права, както и други източници на средства, разрешени от закона.
Чл.31. Всички приходи на сдружението, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за постигането на посочените в този Устав цели и за издръжка на дейността и осигуряване нормалното функциониране на сдружението. Приходите на сдружението не могат да се разпределят като печалба между нейните членове.
Остатъците от финансови активи в края на всяка отчетна година се прехвърлят като наличности в бюджета за следващата година и се ползват в съответствие с този Устав. Чл.32. Сдружението разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения
бюджет.

Чл.33. С решение на Управителния съвет може да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на сдружението.
Чл.34.(1) Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си.
(2) Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове.
(3) Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.35. Сдружението не е ограничено със срок или други прекратителни условия.
Чл. 36.(1) Сдружението може да се прекрати по решение на Общото събрание или по решение на окръжния съд по седалището му в предвидените от закона случаи.
(2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
Чл.37. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание на сдружението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Уставът е приет единодушно на Учредителното събрание на сдружение „Национална асоциация на професионалните агрономи”, проведено на 07.03.2024 г. в гр. Видин.
§2. За въпросите, неуредени в Устава, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат нормите на ЗЮЛНЦ и действащото законодателство.

УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. Венелин Иванов Леков
 2. Ердоан Мехмедов Ахмедов
 3. Владимир Станиславов Ангелов
 4. Илиян Павлов Недков
 5. Димитър Борисов Витковски
 6. Мирослав Георгиев Георгиев
 7. Димитър Георгиев Димитров
 8. Ростислав Пенчев Пенчев
 9. Димитър Стоянов Джумерски
 10. Янко Борисов Борисов: