КАК ДА ЧЛЕНУВАМ?

ЧЛЕНСТВО
Чл.7.(1) Членството в сдружението е доброволно.

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ УСТАВА ПЪРВО!

УСТАВ


(2) Членове могат да бъдат само агрономи, които притежават безсрочен сертификат по чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 83 от Закона за защита на растенията, който се предоставя до 30 календарни дни след заявката за членство.
(3) Членовете на сдружението запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.


Чл.8.(1) Нов член се приема от Управителния съвет, въз основа на отправена до него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на сдружението.
(2) Управителният съвет разглежда молбата и взима решение по нея на първото си заседание след постъпването й. Приемането на нов член става с явно гласуване с обикновено мнозинство. Решението се съобщава писмено на кандидата за член, като отказът за приемане задължително се мотивира.

След одобрение е нужно да заплатите членски внос на стойност 120 лв.

Като плащането се извършва наведнъж до 1 април на текущата година за вече утвърдени членове, а за новоприети членове – до 30 календарни дни след приемането им за членове на сдружението.

ПОДАЙ КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛЕНСТВО